‌​

GÜMRÜK MEVZUATI - ERKAN ATEŞ

Ürün Kodu : KTG176

100,00 TL

Bu kitabın oluşma amacı Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatının Firmalar açısından basit bir anlatım tarzıyla anlaşılmasını sağlamaktır. Kitabın yazım aşamasında çoğu kez akademik çalışma nispetinde yazmaya gayret etmeme rağmen Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatını basit anlatmaya gayret etmek benim için kolay olmadı. Siz değerli okuyucularımız için Rehber Niteliğinde bir Kitap sizlere sunuyor ve keyifli okumalar diliyorum.

Stokta Var

Güvenli Alışveriş

1. GÜMRÜK KAVRAMI ......................................................................................11

1.1 Gümrük Vergisi tahsilinin Faydaları.......................................................... 12

1.2 Gümrük Vergisi tahsilinin Zararları........................................................... 12

1.3 Türkiye ve Avrupa Birliği........................................................................... 13

1.4 Gümrük Vergisinin Konusu....................................................................... 14

1.5 İlave Gümrük Vergisi ................................................................................ 14

1.6 Katma Değer Vergisi................................................................................. 14

1.7 Özel Tüketim Vergisi ................................................................................. 15

1.8 Toplu Konut Fonu ..................................................................................... 15

1.9 Dampinge Karşı Vergi ............................................................................... 16

1.10 Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi........................................................ 16

1.11 Ek Mali Yükümlülük.................................................................................. 16

1.12 Tütün Fonu............................................................................................... 17

1.13 Kültür Fonu .............................................................................................. 17

1.14 Kaynak Kullanım Destekleme Fonu .......................................................... 18

1.15 Çevre Katkı Payı........................................................................................ 18

1.16 TRT Bandrolü............................................................................................ 18

1.17 Gümrük Olgusu Nedir?............................................................................. 19

1.18 Gümrük Mevzuatının içeriği ve Kapsamı Nedir? ...................................... 19

2. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN TİCARİ BELGELER...........................20

2.1 Proforma Fatura....................................................................................... 20

2.2 Fatura....................................................................................................... 20

2.3 Paketleme Listesi/Çeki Listesi................................................................... 20

2.4 Deniz Konşimentosu (Ocean/Marine Bill of Lading) ................................ 20

2.5 AWB (Air Way Bill).................................................................................... 20

2.6 House AWB (Air Way Bill)......................................................................... 20

2.7 CMR (Convention Marchandises Routiers) .............................................. 20

2.8 CIM Demiryolu Taşıma Senedi (Rail Consignment Note) ......................... 21

2.9 TIR Karnesi ............................................................................................... 21

2.10 Transit Refakat Belgesi ............................................................................. 21

2.11 Menşe Şahadetnamesi............................................................................. 21

2.12 EUR. 1 Dolaşım Belgesi............................................................................. 21

2.13 Form A Belgesi ......................................................................................... 21

2.14 A.TR Dolaşım Belgesi................................................................................ 21

2.15 Gümrük Beyannamesi.............................................................................. 22

2.16 Helal Belgesi............................................................................................. 22

2.17 Bitki Sağlık Sertifikası................................................................................ 22

2.18 Veteriner Sağlık Sertifikası........................................................................ 22

3. EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİ İŞLEMLERİ .........................................................23

3.1 Eşyanın Gümrük Kıymetine ilave edilecek unsurlar ................................. 23

3.2 Royalti ve lisans ücretleri ......................................................................... 23

3.3 Eşyanın Gümrük Kıymetine edilmeyecek unsurlar................................... 23

3.4 İstisnai Kıymetle Beyan ............................................................................ 23

3.5 Eksik Kıymet Beyanı ve Yaptırım............................................................... 24

4. EŞYANIN EKONOMİK MİLLİYETİ .....................................................................25

4.1 Eşyanın Menşesi....................................................................................... 25

4.2 Tercihsiz Menşe Kuralı.............................................................................. 25

4.3 Tercihsiz menşe kuralları Gümrük ............................................................ 25

4.4 Tercihsiz Menşe Kuralı Menşe kazandırmayan İşlem ve işçilikler............. 26

4.5 Tercihsiz Menşe Kuralı hangi hallerde uygulanır...................................... 26

4.6 Tercihli Menşe Kuralı................................................................................ 26

4.7 Gümrük Birliği A.TR Dolaşım Belgesi ........................................................ 27

4.7.1 Gümrük Birliği .......................................................................................... 27

4.7.2 Gümrük Birliği- ATR Dolaşım Belgesi........................................................ 27

4.7.3 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ............................................................ 27

4.7.4 Fatura Beyanı ........................................................................................... 28

5. EŞYANIN GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU ........................................29

5.1 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ........................................................... 29

5.2 Tarife Cetveli ............................................................................................ 29

5.3 Sınıflandırma Neden Önemlidir ............................................................... 29

5.4 Bağlayıcı Tarife Bilgisi ............................................................................... 29

6. EŞYAYA AİT GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ İŞLEM VEYA KULLANIM TAYİN

EDİLMESİ.......................................................................................................30

6.1 Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması

işlemi ........................................................................................................ 30

6.2 Gümrükçe Onaylanmış İşlem ve kullanım kapsamında Rejimler.............. 30

6.3 Gümrük Beyannamesinin Tescil Edilmesi ................................................. 30

6.3.1 Beyanın Bağlayıcılığı................................................................................. 30

6.4 Gümrük Beyannamesine Eklenecek Belgeler........................................... 31

6.5 Beyanın Kontrolü (Gümrük Muayenesi)................................................... 31

6.6 Beyanın Kontrolü (Gümrük Muayenesi)................................................... 32

6.7 Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Kararlar .............................. 33

6.8 Eşyanın Gümrüğe Sunulması.................................................................... 33

6.9 Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması ................................................... 33

6.10 Gümrüğe Sunulan Eşyaya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya

Kullanım Belirlenmesi Zorunluluğu.......................................................... 34

7. SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ .................................................................35

7.1 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi .................................................................. 35

7.2 Gümrük vergisinin sıfır olarak uygulanması için....................................... 35

7.3 İthalat Prosedürleri .................................................................................. 36

7.4 Gümrük Cezalarından korunabilmek için dikkat edilmesi gerekenler ...... 36

7.5 İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri Genel Bilgisi................................... 36

7.6 İthalatta Denetimi Gerçekleştirilen Ürün Grupları ................................... 37

7.6.1 Sanayi Girdileri ......................................................................................... 37

7.7 Serbest Dolaşıma Giriş rejimi Alt uygulaması Nihai Kullanım................... 37

8. TRANSİT REJİMİ ............................................................................................40

8.1 Türkiye Üzerinden Gerçekleştirilen Transit Ticaret İşlemleri .................... 40

8.2 Yabancı Bir Ülkeden Yabancı Bir Ülkeye Transit Ticaret............................ 40

8.3 Yabancı Bir Ülkeden Türkiye’ye / Türkiye’den Yabancı Bir Ülkeye

Transit Ticaret.......................................................................................... 41

8.4 Bir İç Gümrük İdaresinden Diğer Bir İç Gümrük İdaresine ....................... 42

9. GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ...........................................................................43

9.1 Gümrük Antrepo Rejiminin Tanımı........................................................... 43

9.2 Antrepolardaki Eşyanın Başkasına Devri .................................................. 44

9.3 Geçici Depolama Yerleri İle Antrepolar Arasındaki Farklılıklar................. 44

10.GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ ..............................................45

10.1 Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Örnek İşlemler.......................... 46

11.GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ..................................................................................48

12.HARİÇTE İŞLEME REJİMİ................................................................................49

13. İHRACAT REJİMİ............................................................................................50

13.1 İhracat Nedir? .......................................................................................... 50

13.2 İhracatçı Olmanın Şartları......................................................................... 50

13.3 İhracattan Önce Yapılması Gerekenler..................................................... 50

13.4 İhraç edilecek ürünün GTİP’ini tespit etmek............................................ 51

13.5 İlgili kurumlardan gerekli izin ve uygunluk belgelerini almak................... 51

13.6 İhracatta Gümrük İşlemleri ...................................................................... 51

13.7 Fiili İhracat................................................................................................ 52

13.8 Fiili İhracat Tarihi Niçin Önemlidir? .......................................................... 53

13.9 İthal Edilmiş Malın İhracı.......................................................................... 53

13.10 Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat ......................................................... 53

13.11 Diğer İhracat Şekilleri ve Transit Ticaret................................................... 53

14.MİKRO İHRACAT HIZLI KARGO.......................................................................54

14.1 Mikro İhracat Gümrük İşlemleri ............................................................... 54

14.2 Mikro İhracat’ın İşleyişi ............................................................................ 54

14.3 Kapsam Dışı ve İhracı Ön İzne Bağlı Gönderiler ....................................... 55

15.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ................................................................................56

15.1 Dahilde İşleme Rejiminin Amacı............................................................... 56

15.2 Dahilde İşleme Rejiminin Avantajlar ........................................................ 56

15.3 Dahilde İşleme İzin Belgesi / Dahilde İşleme İzni Almak İçin................... 56

15.4 Dahilde İşleme İzni Kapsamı..................................................................... 57

15.5 Dir Kapsamında İthalatına İzin Verilmeyen Maddeler.............................. 57

15.6 Belge Süresi.............................................................................................. 57

15.7 Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.................. 57

15.8 Telafi Edici Vergi (Tev)............................................................................... 58

15.9 Kapatma Müracaatı.................................................................................. 58

15.10 Dahilde İşleme Rejiminde Yaptırım .......................................................... 58

16. SERBEST BÖLGELER, AVANTAJLARI VE DIŞ TİCARETTE UYGULAMALARI .........60

16.1 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulan serbest

bölgelerin amaçları.................................................................................. 60

16.2 Mal Hareketleri ve Diğer Hususlar ........................................................... 60

17. YENİDEN İHRACAT, İMHA VE TERK.................................................................62

17.1 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna............................................... 62

17.1.1 Geri Gelen Eşya ........................................................................................ 62

17.2 Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer Ürünler............... 63

17.3 Gümrük Yükümlülüğünün Doğması ......................................................... 63

17.4 Teminat .................................................................................................... 63

17.5 Teminat ve Faiz ........................................................................................ 63

17.6 Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi.................................................... 64

17.7 Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması............................................... 64

17.8 İtirazlar..................................................................................................... 64

18.GÜMRÜKLERDE SONRADAN KONTROL İŞLEMLERİ.........................................65

18.1 Gümrük idaresince hangi durumlarda ceza uygulanır?............................ 65

18.2 1. Vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalar..................... 65

18.3 2. Usulsüzlük cezaları ............................................................................... 66

19.GÜMRÜK CEZA UYGULAMALARI...................................................................67

19.1 Gümrükte suç ve kabahat ayrımı ............................................................. 67

19.2 Ceza Kararlarına Karşı Kanun Yolları ......................................................... 67

19.2.1 İdari itiraz................................................................................................. 67

19.2.2 Yargı yolu.................................................................................................. 67

19.3 Para Cezalarının Kesinleşme Zamanları.................................................... 67

19.3.1 Kesinleşme ............................................................................................... 67

19.3.2 Para cezalarının ödenmesi ....................................................................... 68

19.3.3 Ödeme kolaylıkları ................................................................................... 68

20. CEZA HÜKÜMLERİ.........................................................................................69

20.1 Gümrük İşlemlerinde Cezalar................................................................... 69

20.2 Gümrük Kabahatleri İle İlgili İdari Yaptırım Kararını Verecekler ............... 72

20.2.1 İdari yaptırım kararları ............................................................................. 72

20.2.2 Ceza Kararlarına Karşı Kanun Yolu ............................................................ 72

20.2.3 Uzlaşma İşlemleri..................................................................................... 72

20.2.4 Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi................................................................ 73

21. KAÇAKÇILIK SUÇLARI İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR..........................................74

22.GÜMRÜKLERDE SONRADAN KONTROL SÜRECİ..............................................75

22.1 Gümrük İncelemelerinin Kapsamında İncelenen firmanın

yükümlülükleri......................................................................................... 75

22.2 Gümrük İncelemelerinin Kapsamı İncelenen firmanın hakları................. 75

22.3 Gümrük İncelemelerinin Kapsamı Firma Bilgi Formu.............................. 76

22.4 Olası riskler ve Cezalar ............................................................................. 76

23.GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE FİRMALARA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR VARIŞ

ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ .........................................................................77

24.ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ .................................................................78

24.1 Onaylanmış Kişi Statüsü Nedir?................................................................ 78

24.2 Kimler Onaylanmış Kişi Olabilir? .............................................................. 78

24.3 Onaylanmış Kişi Olmanızın Sizlere Getireceği Faydalar Nelerdir? ............ 78

25. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ NEDİR? ............................................79

25.1 Kimler Yetkilendirilmiş Yükümlü Olabilir? ................................................ 79

25.2 Yetkilendirilmiş Yükümlülere Ne Tür Kolaylıklar Sağlanır?........................ 79

25.3 Yetkilendirilmiş Yükümlü Olmanızın Sizlere Getireceği Faydalar

Nelerdir?.................................................................................................. 80

25.4 İthalatta ne tür kontroller yapılır?............................................................ 81

26. İTHALATTA MALİYET DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ ...............................................83

27.GENEL İTHALAT İŞLEMLERİ............................................................................87

27.1 Tse Sonuçları Olumsuz olması Ce İşareti Elleçleme işlemleri: Elleçleme

İzinleri ..................................................................................................... 90

27.2 Tarım kapsamında Muafiyetler ................................................................ 91

27.3 Tarife Bakımından Vergi Muafiyetleri....................................................... 93

27.4 Askıya Alma Sistemi Vergi Muafiyeti ........................................................ 93

27.5 Gümrükte Kullanılan Diğer Muafiyetler ................................................... 94

27.6 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Çerçevesinde Sahte Menşeli Eşya ve

Zarfların Önemi ....................................................................................... 95

27.7 İthalatta Ödeme Şeklinin Önemi.............................................................. 95

27.8 Beyanname Nasıl Tescil Edilir ve Tescilden Sonra Beyannamede

Düzeltme ................................................................................................. 96

27.9 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi İçin Tescil Edilen Beyanname İptali........... 96

27.10 Serbest Dolaşıma Girecek Eşya Muayenesi.............................................. 97

27.11 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Çerçevesinde Eşyanın Teslimi ................... 98

27.12 Geçici olarak yurt dışına ihraç edilen eşya ve geri gelen eşya

tekrar serbest dolaşıma Girişi.................................................................. 98

27.13 Serbest dolaşıma giriş işlemleri hangi süreler içerisinde tamamlanmalıdır..................................................................................... 99

27.14 Serbest Dolaşıma Giriş rejimi Çözümleri .................................................. 99

28. İHRACAT REJİMİ GENEL UYGULAMASI......................................................... 101

28.1 İhracat Rejimi İşleyişi.............................................................................. 102

28.2 İhracatta Diğer Kurum Kontrolleri .......................................................... 102

28.3 Gümrük Beyannamesi Tescili ................................................................. 102

28.4 Gümrük Beyannamesi Muayene Aşaması.............................................. 103

28.5 İhracat Beyannamesinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Önemi ..... 103

28.6 İhracat Rejimi Aşamaları ........................................................................ 105

28.7 İhracat Rejim Beyanından Önce Ürün Güvenliği Denetimi Kontrolleri... 106

28.8 Tarım Ürünleri İhracatında Geri ödemeye Tabi ürünler ......................... 106

28.9 İhracatta Diğer Devlet Destekleri ........................................................... 107

28.9.1 Fuar Desteği ........................................................................................... 107

28.9.2 Yeşil Pasaport Desteği ............................................................................ 107

28.9.3 Yeşil Pasaport Desteği ile elde edilen kazanımlar................................... 107

28.9.4 Ofis Mağaza Depo Kiralama Desteği ...................................................... 107

28.10 Yurt Dışında Şirket Satın Alma Desteği ................................................... 108

28.11 Türkiye Ticaret Merkezleri...................................................................... 108

28.12 Reklam Desteği....................................................................................... 108

28.13 Marka Tescil Desteği............................................................................... 108

28.14 Rapor Desteği......................................................................................... 109

28.15 Yurt İçi Fuar Desteği ............................................................................... 109

28.16 Pazara Giriş Belgeleri Desteği................................................................. 109

28.17 UR-GE Desteği........................................................................................ 109

28.18 Turquality ve Marka Desteği .................................................................. 110

29. İHRACAT MEVZUATI PRATİK BİLGİLER.......................................................... 111

30. İTHALATTA KKDF TAHSİLAT MANTIĞI........................................................... 114

30.1 KKDF Oluşma nedeni nedir?................................................................... 114

30.2 Sorularla KKDF Mantığı .......................................................................... 114

30.2.1    SORU 1: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)

Nedir? ..................................................................................................... 114

30.2.2    SORU 2: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun Kuruluş Amacı

Nedir?.................................................................................................... 114

30.2.3    SORU 3: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunu Düzenleyen

Mevzuat Nedir? ...................................................................................... 114

30.2.4 SORU 4: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hangi İşlemler

Üzerinden Yapılır?.................................................................................. 115

30.2.5 SORU 5: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Kimlerden

Yapılır?................................................................................................... 115

30.2.6 SORU 6: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun Mükellefleri

Kimlerdir? .............................................................................................. 115

30.2.7 SORU 7: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hangi Tutar

Üzerinden Yapılır?.................................................................................. 115

30.2.8 SORU 8: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları

Nelerdir?................................................................................................ 116

30.3 İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulaması .................. 116

30.3.1 SORU 9: Yatırım Malların ve Ara Malların İthalatında Kaynak

Kullanımını Destekleme Fonu Uygulaması nasıl yapılır?........................ 117

30.3.2 SORU 10: Yurt Dışı Kredilerde Kaynak Kullanımını Destek-leme

Fonu Kesintisi nasıl yapılır?.................................................................... 117

30.3.3 SORU 11: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun Beyanı ve

Ödemesi nasıl yapılır?............................................................................ 117

30.3.4 SORU 12: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun İade Yöntemi

nasıl yapılır?........................................................................................... 118

30.3.5 SORU 13: Kıymetli Taşların İthalinde KKDF ödemem gerekir mi? .......... 118

30.3.6 SORU 14: İthalatta hangi ürün gruplarında KKDF doğmamaktadır?....... 118

30.3.7 SORU 15: Takas işlemlerinde KKDF Tahsilatı yapılırmı?.......................... 118

30.3.8 SORU 16: İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde KKDF kesintisi

yapılır mı?.............................................................................................. 118

31. KOTA KAPSAMI GÜMRÜK MUAFİYETLERİ.................................................... 119

31.1 Askıya Alma/ Kota Başvurusu Sistemi Nasıl İşlemektedir? ................... 119

31.2 Askıya Alma / Kota Başvurusu ............................................................... 119

31.3 Askıya Alma / Kota Başvurusu başvurusu yapabilecek firmalarda

aranan şartlar nelerdir?......................................................................... 119

31.4 Hangi Ürünler için Askıya Alma / Kota Başvurusu Yapılabilir? .............. 119

31.5 Kimler Askıya Alma / Kota Başvurusu Yapabilir? ................................. 120

32. INCOTERMS NEDİR?.................................................................................... 121

32.1 Incoterms terimleri nelerdir?................................................................. 122

33.Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri...................................................... 126

33.1 Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ................................................... 127

33.2 Posta Ve Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşyalar İle İlgili Bilinmesi

Gerekenler............................................................................................. 129

34. TEKSTİL İTHALATINDA PRATİK BİLGİLER....................................................... 131

34.1 İthalatta tekstil Kayıt Belgesi işlemleri.................................................... 132

34.2 Tekstil İthalatında Nihai kullanıma tabi bilgiler ...................................... 133

35. PRATİK GÜMRÜK BİLGİLERİ......................................................................... 135

KAYNAKÇA ....................................................................................................... 168


Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler Yurtiçi Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; MNG Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen MNG Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen MNG Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı