‌​

GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN DOĞRU HAZIRLANMASI VE KONTROLÜ

Ürün Kodu : KTG174

380,00 TL

GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN DOĞRU HAZIRLANMASI VE KONTROLÜ - HAZIRLAYAN: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Recai HERGÜN

Güvenli Alışveriş

HAZIRLAYAN: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Recai HERGÜN


DGÖ, 2023 yılını gelecek nesli yetiştirmeye adamaktadır: Gümrükte bilgi paylaşımı ve profesyonel gurur kültürünü teşvik etmek.

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM GÜMRÜK İŞLEMLERİ ELEKTRONİK MEVZUAT VE YETKİLENDİRME 
1.1BİLGE(Bilgisayarlı Gümrük İşlemleri)Sistemi 
1.2Yükümlü Takip Sistemi(BİLGE)Kayıt ve Güncelleme 
1.3İthalatİşlemlerindeElektronikBaşvuruveYetkilendirme 
1.4DahildeİşlemeRejimineİlişkinİşlemlerinBilgisayarVeriİşlemeTekniğiYoluylaYapılmasıKullanıcıYetkilendirilmesi 
1.5TAREKSÜrünGüvenliğiveDenetimiTebliğleriKullanıcıYetkilendirme 
1.6TekPencereSistemivee-devletUygulaması 
1.7GenelGümrükİşlemleriElektronikMüracaatlarveYetkilendirme 
1.7.1YetkilendirilmişYükümlüStatüsüElektronikMüracaatı 
1.7.2BağlayıcıTarifeBilgisiİçinBaşvuruveYetkilendirme 
1.7.3BİLGEŞifresiyleUzlaşmaElektronikBaşvurusu 
1.7.4GeriVermeveyaKaldırmaElektronikBaşvurusu 
1.7.5FikriveSınaiMülkiyetHakkıKorunmasıElektronikMüracaatı 
1.7.6FazlaMesaiTalebiElektronikMüracaatı 
1.8SerbestBölgeİşlemlerininSBBUPYoluylaGerçekleştirilmesi 
1.9GümrükEşyaTakipveAnalitikPerformansProgramı(GET-APP) 
İKİNCİBÖLÜMGÜMRÜKBEYANI 
2.1BeyanTürleri 
2.1.1YazılıBeyan 
2.1.1.1YazılıBeyanNormalUsul 
2.1.1.2YazılıBeyanBasitleştirilmişUsulveTamamlayıcıBeyan 
2.1.2.1TümYükümlülerinBasitleştirilmişUsulBeyandanYararlanması 
2.1.2.1.1ÖzelliğiOlanEşyanınTeslimindeBasitleştirilmişUsul 
2.1.2.1.2YaygınBasitleştirilmişUsul(Taşıtüstü)İşlemler 
2.1.2.1.3İstisnaiKıymetBeyanı 
2.1.2.1.4Türkiye-ABKatılımÖncesiYardımAracı(IPA)BasitleştirilmişUsulYararlanma 
2.2.1BeyanınBilgisayarVeriİşlemeTekniğiYoluylaYapılması 
2.2.1.1KağıtsızGümrükProjesi 
2.2.1.2DüzeltmeYapılanBeyannamedenÖrnekVerilmesi 
ÜÇÜNCÜBÖLÜMGÜMRÜK(DETAY)BEYANIÖNCESİİŞLEMLER 
3.1ÖzetBeyanVerilmesiveRiskAnalizi 
3.1.1ÖzetBeyanEksiklik-FazlalıkTakibatı 
3.2VarışÖncesiGümrükİşlemleri 
3.3Eşyanınİncelenmesi(Küşat)veNumuneAlınması 
3.4GümrükRejiminden(Beyanı)ÖnceEşyanınLaboratuvarTahlilineTabiTutulması  
3.5EkSüreUygulaması(Alınması) 
DÖRDÜNCÜBÖLÜMIKISIMİTHALEŞYASININGÜMRÜKKIYMETİVEYURTDIŞIDİĞERGİDER 
4.1İthalEşyasınınGümrükKıymeti
4.1.1SatışBedeliYöntemi 
4.1.1.1AlıcıSatıcıİlişkisiveKıymetBeyanFormu 
4.1.1.2İstisnaiKıymetBeyanı 
4.1.1.2.1İstisnaiKıymetBeyanıBulunacakHaller 
4.2GümrükKıymetineDahilEdilmeyecekGiderler 
4.3İthalEşyasınınÖdenenveyaÖdenecekFiyataYapılacakİlaveUnsurlar  
4.3.1YurtDışıDiğerGiderBeyanı 
4.3.1.1FaturaBedeliveIncotermsKuralları 
4.3.1.2NavlunBeyanıveSigorta 
4.3.1.2.1NavlunBeyanı 
4.3.1.2.1.1NavlunFarkıBeyanı 
4.3.1.2.2SigortaBeyanı 
4.3.1.3EmsalNavlunveSigortaBeyanı 
4.4KomisyonveTellaliye 
4.5DemurajGiderleri 
4.6RoyaltyveLisansÜcretlerininBeyanı 
4.7FaizMasrafları 
4.8DiğerMasraflar(Yurtdışı) 
4.8.1İskontolar 
4.8.2ReferansFiyat(KıymetGözetimUygulaması) 
DÖRDÜNCÜBÖLÜMIIKISIM:İTHALATTAKDVMATRAHIVEYURTİÇİDİĞERGİDER 
4.9İthalattaKDVMatrahı 
4.9.1İthalattaKDVMuafiyetKodları 
4.10İthalattaKDVUnsurlarınınİncelenmesi 
4.10.1(a)GümrükVergisindenMuafEşyanınKDVMatrahı 
4.10.2(b)Vergi,Resim,HarçvePaylar(BİLGEProgramıVergiTahakkukSistemi) 
4.10.2.1İthalatVergilerininTahakkukundaGümrükTarifesiveGümrükVergisi 
4.10.2.2İlaveGümrükVergisi 
4.10.2.3EkMaliYükümlülük 
4.10.2.4Anti-dampingVergisi 
4.10.2.5KaynakKullanımDesteklemeFonuveDövizTransferBelgesi 
4.10.2.5.1CreditNote-DebitNote 
4.10.2.6TRTBandrolÜcreti 
4.10.2.7ÇevreKatkıPayı 
4.10.2.8DamgaVergisi 
4.10.2.8.1DamgaVergisiMuafiyetveMuafiyetKodu 
4.10.2.9ÖzelTüketimVergisi 
4.11(c)YurtiçiDiğerMasraf(İthalattaKDVMatrahı) 
4.11.1.KültürFonu 
4.11.2Tahmil-TahliyeMasrafları 
4.11.3LimanGiderleri 
4.11.4DepolamaGiderleri 
4.11.5BankaMasrafları 
4.11.6DiğerGider 
4.11.6.1DamgaVergisiKDVMatrahı(Antrepo/MenşeBelgeleri) 
4.11.6.2TSEMasrafları 
4.11.6.3FazlaMesai 
4.11.6.4TasfiyeYönetmeliği57’nciMaddeÖdemesi 
BEŞİNCİBÖLÜMBEYANNAMEKUTUCAKLARININMEVZUATI 
5.1GümrükBeyannamesi 
5.2GümrükBeyanıveGümrükRejimleri 
5.3İthalatBeyannamesiKutucukMevzuatBilgileri 
ALTINCIBÖLÜMANTREPOBEYANNAMESİBEYANI 
6.1AntrepoBeyannamesiVerilmeSüresiveEkSüre 
6.1.1.EşyanınAntrepoRejimindeKalabileceğiSüre 
6.2AntrepolarArasındaEşyaNakli 
6.3AntrepolardaElleçleme 
6.4AntrepodakiEşyanınİncelenmesi(KüşadHakkı)veYollukÖdenmesi 
6.4.1AntrepoBeyannamesindeDüzeltme 
6.5AntrepoBeyannamesiBeyanÖzellikleri 
6.5.1AntrepoBeyannamesiKağıtsızBeyan 
6.5.2ÖdemeŞekliBeyanı 
6.5.3A.TRDolaşımbelgesiveMenşeİspatBelgelerininAntrepoBeyannamesindeBeyanıileİbrazı 
6.6TeminatOranıBeyanı 
6.7AntrepoBeyannamesiDamgaVergisiÖdenmesi 
6.8AntrepoRejimiİhlalleri 
YEDİNCİBÖLÜMSERBESTDOLAŞIMAGİRİŞREJİMİNDEİTHALATİŞLEMLERİ 
7.1İthalatRejimKararıİthalatTürleri 
7.1.1İşlenmişTarımÜrünleriİthalatı 
7.1.2VSayılıListeEşyaİthalatı 
7.1.3EskiveKullanılmışEşyaİthalatı 
7.2Bedelsizİthalat 
7.2.1NumuneveModellikEşya 
7.2.1.1YolcuBeraberindeNumuneveModellikEşya 
7.3YatırımTeşvikBelgeliİthalat 
7.4FinansalKiralamaYoluylaİthalat 
7.4.1YatırımTeşvikKapsamındaFinansalKiralama 
7.5NihaiKullanımEşyasıİthalat 
7.6HızlıKargoYoluylaGelenEşyanın(DetaylıBeyan)İthalat 
7.6.1HızlıKargoYoluylaGelenEşyanınETGBileİthalatı 
7.7EkonomikEtkiliGümrükRejimleriKapsamındaİthalat 
7.7.1DahildeİşlemeRejimiKatiİthalat 
7.7.1.1İkincilİşlemGörmüşÜrünİthalatı 
7.7.2GeçiciİthalatEşyasınınKatiİthalatı 
7.8AntrepoEşyaDevri(İthalat) 
7.9GeriGelenEşyanınİthalatı 
7.9.1DahildeİşlemeRejimiGeriGelenEşyanınİthalatı 
7.9.2ETGBKapsamıGeriGelenEşyanınİthalatı 
7.10ÖzetBeyanEksiklikveFazlalıkEşyasınınİthalatı 
7.11TasfiyelikHaleGelenEşyanınİthalatı  
7.12SerbestBölgedenİthalat 
7.13Mahreceİade 
7.13.1DahildeİşlemeRejimiMahreceİade 
7.13.2YatırımTeşvikMahreceİade 
SEKİZİNCİBÖLÜMEKONOMİKETKİLİGÜMRÜKREJİMLERİ 
8.1DahildeİşlemeRejimi 
8.1.1DahildeİşlemeBelgeTürleri 
8.1.2DahildeİşlemeRejimKodları 
8.1.3DahildeİşlemeMuafiyetKodları 
8.2DahildeİşlemeRejimBeyanıÖzellikleri 
8.2.1DahildeİşlemeRejimiTeminatUygulamaları 
8.2.2GözetimveKorunmaÖnlemineTabiEşya 
8.2.3TelafiEdiciVergininÖdenmesi 
8.2.3.1SerbestBölgelerdeTEVUygulaması 
8.3DahildeİşlemeRejimiCezaUygulanması 
8.4GeçiciİthalatRejimi 
8.4.1GeçiciİthalatRejimiİzinVerilmesiveSüre 
8.4.2GeçiciİthalatTamMuafiyetUygulamaları 
8.4.3GeçiciİthalatKısmiMuafiyet 
8.5GümrükKontrolüAltındaİşlemeRejimi 
DOKUZUNCUBÖLÜMKESİNİHRACAT,HARİÇTEİŞLEMEREJİMİVEGEÇİCİÇIKIŞ 
9.1İhracatRejimi,RejimKoduveFatura 
9.1.1ElektronikFaturaKullanımı 
9.1.2BirlikOnayKoduveNispiÖdeme 
9.1.3MenşeŞahadetnamesi,MenşeİspatBelgesiveA.TRDolaşımBelgesiDüzenlenmesi 
9.2İhracatBeyannamesiKutucukMevzuatBilgileri 
9.3.İhracattaKağıtsızGümrükUygulamaları 
9.3.1İhracatBeyannamesindeDüzeltme 
9.4İhracatTürleri 
9.4.1Bedelsizİhracat 
9.4.2KumanyaTeslimleri 
9.4.3ÖzelFatura(BavulTicareti) 
9.4.4Mikro(HızlıKargoYoluyla-ETGB)İhracat 
9.4.5SerbestBölgelereİhracat 
9.5İhracatRejimindeFikriSınaiMülkiyetHakkıUygulaması 
9.6İhracattaKullanılanAhşapPaletler 
9.7İhracatRejimindeKıymetAraştırma 
9.8İhracatBedelleriniGetirilmesi 
9.8.1İhracatBedellerininNakitBeyanFormuileGetirilmesi
9.9HariçteİşlemeRejimiveGeçiciÇıkış 
9.9.1TamirAmaçlıHariçteİşleme 
9.9.3Standartdeğişimsisteminedayalıhariçteişleme 
9.9.4Finansalkiralamakapsamındageçiciihracıyapılacakeşya 
ONUNCUBÖLÜMIKISIMGÜMRÜKBEYANNAMESİTESCİLÖNCESİEKLERİNİNHAZIRLANMASI 
10.1SDG(İthalat)GümrükBeyannamesiEklerininHazırlanması 
10.1.1İhtisasGümrükİdareleri 
10.1.2İthalEşyasınaAitKıymetBildirimFormu 
10.1.3GümrükVergileriTahakkukuBaşlamışİşlemUygulaması 
10.2TaslakBeyannameninKontrolüveHatalarıSınıflandırılması 
10.3KontrolveVergiTahakkukuEşitliği 
ONUNCUBÖLÜMIIKISIMBİLGESİSTEMİNDEBEYANIVETESCİL 
10.4GümrükYükümlüğününBaşlaması  
10.4.1DövizKuru 
10.4.1.1KurFarkları 
10.4.2BİLGESistemindeBeyanveTescil 
10.5BeyanınKontrolü 
10.5.1Tahlil 
10.5.1.1GümrükLaboratuvarlarıDışındaTahlilYaptırmaProsedürü 
10.5.1.2Tahlileİtiraz 
10.5.2AyniyetTespiti 
10.5.2.1DahildeİşlemeRejimiAyniyetTespitİşlemleri 
10.5.2.2HariçteİşlemeRejimiAyniyetTespiti 
10.5.2.3GeçiciİthalatRejimiAyniyetTespiti 
10.5.2.4GeriGelenEşyaAyniyetTespiti
10.5.3DiğerKurumlarcaYapılacakKontroller 
10.6DuranSüreUygulamaTalebi
10.7GümrükVergilerininTebliği
10.8GümrükVergilerininTarhı
10.9GümrükVergilerininTahakkuku
10.9.1CariBeyannamedeİhtilafveGümrükİşlemleri
10.9.1.1GümrükBeyannamesiDüzeltmeTalebi
10.9.1.2GTİPUyuşmazlığı
10.9.1.3.İhtirazıKayıtlaBeyan
10.9.1.4GümrükVergileriTahakkukKararı
10.9.1.5İhtilafDurumundaEşyanınİthalEdilmesi
ONBİRİNCİBÖLÜMGÜMRÜKCEZALARIUYGULAMALARI
11.1GümrükYükümlülüğününDoğması
11.1.1GümrükYükümlüğüDoğmasıHalindeFaizUygulaması
11.1.2GümrükYükümlülüğüDoğmasıHalindeGecikmeZammıUygulanması
11.1.3HatalıbeyansonucuGecikmeZammıOranındaFaizUygulaması
11.2CezalarGenelHükümler
11.2.1İdariYaptırımKabahatlerKanunuUygulaması
11.2.2GümrükVergileri-İthalatVergileriCezasıUygulaması
11.2.3EkTahakkukveCezaKararlarınınDüzenlenmesi
11.2.3.1EkTahakkukveCezaProgramı
11.3CezaKararlarıTutarlarınınİndirimliÖdenmesi
11.4CezaKararıDüzenlenmesiiçinGeriBildirim(Kendiniİhbar)
11.4.1GümrükKanunu234MaddeKendiniİhbar
11.4.2GümrükKanunu235MaddeKendiniİhbar
11.5EkTahakkukveCezaKararlarıUzlaşmaBaşvurusu
11.6EkTahakkukveCezaKararlarıileİdariKararlaraİtirazMüracaatı
11.6.1GümrükTarifeİstatistikPozisyonunaİtirazı
11.7İtirazlarınKararaBağlanması
11.8GümrükVergileriveParaCezalarınınKesinleşmesi
11.8.1GeriVermeİadelerininGümrükBorcunaMahsubu
11.9İdariParaCezalarındaZamanaşımı
ONİKİNCİBÖLÜMGÜMRÜKYÜKÜMLÜĞÜNÜNSONAERMESİ
12.1GümrükYükümlülüğünSonaErmesi
12.1.1GümrükBeyannameninİptali
12.1.2GümrükVergilerininÖdenmesi
12.1.2.1Gümrük Vergilerinin KDV Alacağından Mahsuben Ödenmesi
2.1.1.Mahsup Edilebilecek Borçlar
12.2Eşyanın Teslim Alınması
12.3Gümrük İşlemlerinin Bitirilmesi
12.4Teminat iadesi
12.5Beyanname ve Belgelerin Saklama Yükümlülüğü
12.6Bilgi Verme Yükümlülüğü

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler Yurtiçi Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; MNG Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen MNG Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen MNG Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı