‌​

BLOG

Güncel Kalın.

2020 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI HAZIRLIK KİTABI KONU ANLATIM GÜNCELLEMELERİ-18.06.2020


Kitabımızın 420. Sayfası (7) no lu fıkrası aşağıdaki şekilde revize edilmesi gerekiyor.

(7) (Ek:RG-3/12/2016-29907) (Değişik:RG-18/6/2020-31159) Bu Tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü; Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğü; Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Yalova Gümrük Müdürlüğü; Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü; Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.

180. Sayfada tanımlar bölümünde k) dan sonra gelmek aşağıdaki ibare gelecek peşinde ifade eder. İfadesi devam edecek

l) İzinli gönderici: 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi uyarınca transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişiyi (rejim hak sahibi),

185. Sayfada 12. Maddeden önce gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir.

İzinli gönderici yetkisine sahip firmalara kapsamlı teminatta indirim hakkı

MADDE 11/A – (1) İzinli gönderici yetkisine sahip firmalara, teminat gümrük idaresine yapılacak başvuru üzerine 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ortak koşulların sağlanması durumunda, aynı maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan şartlar aranmaksızın üçüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınır. 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan referans tutar ile kapsamlı teminat tutarı arasındaki farkı karşılayacak kadar öz kaynak bulunduğunun gösterilmesi koşulunun ikinci düzey için sağlanması halinde, bu firmalara ikinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınır.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan başvurunun yeni bir GRN tanımlanmasını da içermesi durumunda, Yönetmeliğin 230 uncu maddesinde belirtilen genel koşulların sağlanması ve Yönetmeliğin 232 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin teminat gümrük idaresine sunulması gerekir.

(3) Başvurunun yeni bir GRN tanımlanmasını da içermesi durumunda, teminat mektubu aslı ve kefil tarafından teminat mektubuna ilişkin olarak düzenlenen Ek-12’de yer alan zeyilname; başvurunun mevcut GRN’ler için yapılması durumunda ise kefil tarafından düzenlenen Ek-12’de yer alan zeyilname; banka teyit yazısı ve imza sahiplerine ait imza sirküleri ile birlikte doğrudan kefil tarafından teminat gümrük idaresine sunulur. Teminat gümrük idaresine sunulan teminat mektubu ve/veya zeyilnamenin usulüne uygun olarak düzenlendiğinin tespit edilmesini ve teminat gümrük idaresince kabul edilmesini müteakip kapsamlı teminat tutarı referans tutarın %30’una veya %50’sine eşit olacak şekilde referans tutar artırılır. (Referans tutar, kapsamlı teminat tutarının 3,33 veya 2 katı olacak şekilde sisteme tanımlanır.)

(4) Üçüncü fıkra uyarınca indirimin tanımlandığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar indirim tanımlanan GRN kapsamında gerçekleştirilen ihracat taşımalarının en az %20’sinin izinli gönderici yetkisi kapsamında olmaması halinde kapsamlı teminat düzeyi üçüncü fıkra uygulanmadan önceki teminat düzeyine düşürülür. Bu durumda, izinli gönderici yetkisine sahip firmalar, teminat düzeyinin düşürüldüğü tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe bu madde kapsamında yeniden başvuruda bulunamazlar.

(5) İzinli gönderici yetkisinin geri alınması veya iptali durumunda, bu yetkiye istinaden sağlanan her bir GRN için kapsamlı teminat düzeyi üçüncü fıkra uygulanmadan önceki düzeye düşürülür.


185. Sayfa 12. Maddenin 4. Fıkrası aşağıdaki şekilde revize edilmesi gerekiyor.

(4) (Değişik cümle:RG-18/6/2020-31159) Kapsamlı teminat sertifikalarının süre uzatımı veya değiştirilmesi gerektiği veya referans tutarın arttırılmasına yönelik yeni bir GRN tanımlanması talebinde bulunulduğu durumlarda iznin verilebilmesi için gerekli şartların geçerliliği teminat gümrük idaresince gözden geçirilebilir. Kapsamlı teminat izni, kapsamlı teminatta indirim veya teminattan vazgeçme için gerekli koşulların kaybedildiğinin anlaşılması durumunda, izin sahibine şartları yeniden sağlayabilmesi için 30 gün süre verilir. Bu süre içerisinde iznin aynı şekilde devam ettirilebilmesi için gerekli şartların sağlanamaması durumunda, duruma göre; izin sahibinin şartları sağlanabilen uygulamadan yararlandırılmasına devam edilir, izin makamınca belirlenecek süre boyunca izin askıya alınabilir veya iptal edilebilir.191. sayfa 25. Maddenin 2. Fıkrası aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

(2) Ortak transit rejimi kapsamında süre sınırı, ilgili ülkedeki varış gümrük idaresinin uzaklığı da dikkate alınarak mücbir sebepler haricinde beş günden az olmamak kaydıyla Ek-13’te yer alan tablodan yararlanılarak belirlenir. (Ek cümle:RG-18/6/2020-31159) Çok modlu taşımacılıkta süre sınırı, taşıma modları arasındaki geçiş süreleri de dikkate alınarak, Ek-13'te yer alan tablodaki azami sürelere on beş günü aşmayacak şekilde ilave süre eklenerek belirlenebilir.


192. sayfada yer alan 27. Maddenin 3. Fıkrası aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

(3) Aynı araçta birden fazla hareket veya varış gümrük idaresine konu transit beyanlarının olduğu durumda eşyanın yüklendiği veya boşaltıldığı her gümrük idaresi tarafından, uygulanan yeni mühür bilgileri araca konu diğer transit beyanlarına kaydedilir. (Ek cümle:RG-18/6/2020-31159) Ortak transit rejimi kapsamındaki parsiyel taşımalarda son yüklemenin yapıldığı yer gümrük idaresince araçta bulunan tüm transit beyanlarına yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesinin yanında kaşe de tatbik edilerek imzalanır.

179. Sayfada yer alan 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak revize edilmesi gerekiyor.

181. Sayfada yer alan 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü” ibaresi “gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü”, olması gerekiyor.

184. sayfada yer alan 11 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca”, şeklinde revize edilmesi gerekiyor.

189. sayfada yer alan 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yirmi gün” ibaresi “otuz gün”, şeklinde revize edilmesi gerekiyor.

191. sayfada yer alan 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı”, şeklinde revize edilmesi gerekiyor. 

191. sayfanın 25 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı”, şeklinde revize edilmesi gerekiyor.

197. sayfada yer alan 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “yedi iş günü” ibaresi “üç iş günü”, şeklinde revize edilmesi gerekiyor.

204. sayfada yer alan 60 ıncı maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde revize edilmesi gerekiyor.7/24 İletişim Hattı