‌​

BLOG

Güncel Kalın.

2019 GÜMRÜK SINAVLARINA HAZIRLIK KİTABI GÜNCELLEMELERİ-21.03.2019

---- Kitabın 29. Sayfasında yer alan Düz Cam ithalatı ihtisas gümrük idarelerine Kırşehir Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.

---- 358. sayfada özet beyan ceza hükümlerinde 237/4 Uygulanacak ceza bölümünde %4 lük oran %6 olarak revize edilmiştir;

* Doğalgaz ürünlerinde boru hatları ile taşınarak ithal edilenler hariç bu oran %6’yı aşmayacak şekilde uygulanır.

--- Kitabın 817. Sayfasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda resmi gazetede yayımlanan değişiklik ile birlikte 9. Maddede aşağıdaki revizeler ve eklemeler yapılmıştır.

    - 6. Fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Son hali aşağıdaki gibidir (“Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Ticaret Bakanlığınca” şeklinde, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına” ibareleri “Ticaret Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.)

(6) Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Bakanlığın görüşüne istinaden Ticaret Bakanlığınca, teşvik belgesi kapsamında muafiyet tanınabilecek ve istisna edilebilecek vergi ve kesintilerin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta, bir defada verilebilecek teminat süresi altı ay olup, sürenin başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. Bu süre içerisinde teşvik belgesinin düzenlenememiş olması halinde süre bitimini müteakip üç ay içerisinde süre uzatımı için doğrudan Ticaret Bakanlığına müracaat edilir. Verilecek ek sürenin başlangıcı bir önceki sürenin bittiği tarihtir. Teminatın çözümü için, teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük ve 'Ticaret Bakanlığına müracaat edilmesi gerekir. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir. (08.04.2015 tarih ve 29320 sayılı R.G. 2015/7496 s.BKK ile değişik)

      -Aynı Kararın 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin kullanılmış komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertizlerde ulaşım giderleri yatırımcı tarafından karşılanır.”