‌​

BLOG

Güncel Kalın.

2019 GÜMRÜK SINAVLARINA HAZIRLIK KİTABI GÜNCELLEMELERİ-15.05.2019

15481 sayılı Kararda yapılan değişiklikler kitabımıza işlenmiştir;

399. sayfada yer alan Gümrük Vergilerinden Muafiyet ile ilgili tutarlar aşağıda şekilde revize edilmiştir.

GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYETLE İLGİLİ TUTARLAR

  • Değeri 150 EUR ‘yu geçmeyen eşya ( GK 167)
  • Posta ve Hızlı Kargo taşımacılığında Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye gelen değeri 22 EUR’yu geçmeyen eşya(2009/15481 BKK- MADDE 45)
  • 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır(2009/15481 BKK) (2009/15481 BKK- MADDE 45)
  • Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Limiti 430 Eur  ,  15 yaşından küçükler! için bu tutar 150 Eur olarak uygulanır(2009/15481 BKK- MADDE 61)

  • (2009/15481 BKK- MADDE 62)

 (1)BKK yolcu beraberi eşya listesinin dışında kalan! Önemli değeri olmayan vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberi veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya ;  1500 Eur yu geçmeyecek şekilde

-          AB den gelirse %18

-          Diğer ülkelerden gelirse %20

-          Kitap ve benzeri basılı yayın için %0

-          4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20

Oranında ve kıymeti üzerinden tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

407. sayfada b) ELEKTRONİK /DİJİTAL EŞYA başlığında 8. Maddedeki hüküm aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç üç takvim yılında 1 adet)

417. sayfada yer alan 126. Madde aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin Şartlar

Dolaylı temsil yetkisi verilmesine ilişkin koşullar

MADDE 126-

(1) Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen;

a) Önemli değeri olmayan eşyanın,

b) Miktarı brüt 150 kilogramı ve değeri 7500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır (GGT Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)(Seri No:4)

c) Değeri 1500 Avro'ya kadar olan ve diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere (b) bendinde belirtilen miktarı geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın,

ç) Kanunun 167 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (d) bendi kapsamı numunelik eşya ve modellerin,

d) 58 inci madde(kişisel eşya) kapsamındaki eşyanın,

e)100 üncü maddenin birinci fıkrasının (ö) bendi kapsamı kitap ve basılı yayının,

100.Madde (ö) bendi; Kamu kurum ve kuruluşlarar gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayın

gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. Bu yetkiyi kullanan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırır. İhracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya Bakanlık yetkilidir.7/24 İletişim Hattı