‌​

BLOG

Güncel Kalın.

2019 GÜMRÜK SINAVLARINA HAZIRLIK KİTABI GÜNCELLEMELERİ-10.04.2019

356. Sayfa sonunda yer alan tablodaki 235/4 ibaresi 235/5 olması gerekmektedir. 

445 ve 446. sayfada yer alan yönetmelik hükümlerinde 10.04.2019 tarihinde yayımlanan resmi gazete ile bazı değişiklikler kırmızı renk ile belirtilmiştir.

Kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerin kamuoyuna ilan edilmesine dair yönetmelik

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belirlenen nitelikleri haiz kaçakçılık suçlarını işleyenlerden kamuoyuna ilan edileceklere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri suçun işlendiği tarihte 18 yaşını doldurmamış olanlar için uygulanmaz.

Tanımlar

MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık:Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü,

c) Komisyon: Bu Yönetmelik hükümlerine göre kamuoyuna yapılacak ilanların belirlendiği Komisyonu,

ifade eder. (Mülga:RG-10/4/2019-30741)

İlan edilecek kaçakçılık filleri

MADDE 4 –

(1)Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, tarihi eser, motorlu taşıt, elektronik eşya, canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri ile genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünler, radyoaktif ve kimyasal maddeler, toplum sağlığını tehdit eden ürünler, nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türleri, fikri ve sınai mülkiyet hakları, sahte para, altın, maden kaçakçılığı, hayali ihracat, göçmen kaçakçılığı fiillerinden mahkûmiyet hükmü kesinleşenler kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından ilan edilebilir.

(2) (Ek:RG-10/4/2019-30741) Mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerden, 6 ncı madde hükümlerine göre ilan edileceklere dair karar Genel Müdürlükçe verilir ve Bakan Onayı ile icra edilir.

Komisyon

MADDE 5 –

(1) Kaçakçılık suçu ve bu suçtan hükümlü kişilerden kamuoyuna ilan edilecekler, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından belirlenir.

(2) Komisyon; Genel Müdürlüğün bağlı olduğu müsteşar yardımcısı başkanlığında, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirinden oluşur.

(3) Komisyon; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere yılda dört defa toplanır.

(4) Komisyon, üye sayısının en az yarısının bir fazlası ile toplanır ve toplananların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyon üyeleri çekimser oy kullanamaz. Eşitlik halinde Başkanın oyu esas alınır.

(5) Mahkûmiyet hükmü kesinleşmiş kararlardan, 6 ncı madde hükümlerine göre ilan edileceklere dair Komisyon kararı, Bakan Onayı ile icra edilir.

(6) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

İlana esas olacak miktar veya değerler

MADDE 6 – (1) Kaçakçılık fiiline konu mahkûmiyet kararının kamuoyuna ilan edilmesi için;

a) Akaryakıt ve türevleri için 5.000 litreden,

b) Sigara için 5.000 paketten,

c) Tütün için 500 kilogramdan,

ç) Alkollü içki için 150 litreden,

d) Canlı hayvan için 50 baştan,

e) Et için 500 kilogramdan,

f) Çay için 150 kilogramdan,

g) Şeker için 500 kilogramdan,

ğ) Zeytin için 250 kilogramdan,

h) Zeytinyağı için 250 litreden,

ı) Diğer eşya türleri için gümrüklenmiş değerinin 500.000 Türk Lirasından,

az olmama şartı aranır.

(2) Birinci fıkranın (ı) bendindeki gümrüklenmiş değer tutarı, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.

(3) Genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünler, radyoaktif ve kimyasal maddeler, çevre veya toplum sağlığını tehdit eden ürünler, fikri ve sınai mülkiyet hakları, nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türleri, tarihi eser, uyuşturucu ile silah ve mühimmat, sahte para, altın, maden kaçakçılığı ve göçmen kaçakçılığı fiilleri, miktar veya eşyanın gümrüklenmiş değerine bakılmaksızın kamuoyuna ilan edilebilir.

İlanın yayımlanması ve ilan metninde belirtilecek hususlar

MADDE 7 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-10/4/2019-30741)

(1) 6 ncı madde uyarınca kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgiler üç ay süre ile Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanır.

(2) Kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgiler diğer iletişim vasıtalarıyla da kamuoyuna duyurulabilir.

(3) Suçun mahiyetine göre birinci fıkradaki süre, Genel Müdürlükçe bir katına kadar artırılabilir.

(4) Kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgilerin içeriğinde;

a) Kaçakçılık olayına dair yakalanan eşyanın cinsi ve miktarına ilişkin bilgiler,

b) Kaçakçılık suçundan mahkûm olanların adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri ve mesleği,

c) Yayımlanma süresi,

ç) Gerekli görülen diğer hususlar,

yer alır.

7/24 İletişim Hattı