‌​

BLOG

Güncel Kalın.

2019 GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI HAZIRLIK KİTABI GÜNCELLEMELERİ-02.01.2020

02.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren, daha önceden yayımlanan resmi gazetedeki detaylara istinaden Posta ve Hızlı Kargo tebliğinde aşağıdaki revizeler işlenmiştir.

1. Baskı Kitabımızın 410., 2. Baskı kitabımızın 404. sayfasında yer alan 4. Maddenin 3. ve 4. Fıkraları aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.


(3) Geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler ile geçici depolama işleticisi olup son altı aylık dönemde; aylık ortalama ithalat beyanname sayısı 70 ve aylık ortalama taşıma senedi sayısı 90 altı olanlar için otomatik barkod okuyucu ve bant sistemi ile ilgili olarak Bakanlıkça farklı usuller belirlenebilir.( 2/1/2020 tarihinde yürürlükten kalkacak)

(4) Yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler için birinci fıkranın (d) bendi hükmü uyarınca otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik yapmaya uygun yürüyen bant sistemi zorunlu olup, üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. (2/1/2020 den itibaren iptal)

“(4) Bu Tebliğ kapsamında yalnızca ihracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi aranmaz.”(2/1/2020 tarihinde geçerli hali)


1. Baskı Kitabımızın 412., 2. Baskı kitabımızın 406. sayfasında yer alan 8. Maddenin 6. ve 7. Fıkraları aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

(6) Birinci fıkrada belirlenen gönderilerin tasnif işlemi, geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler ile geçici depolama işleticisi olup son altı aylık dönemde; aylık ortalama ithalat beyanname sayısı 70 ve aylık ortalama taşıma senedi sayısı 90 altı olan operatörler tarafından ilgili gümrük memurunun bilgisi olmak kaydıyla, otomatik barkod okuyucudan faydalanılmaksızın doğrudan personel eliyle yapılabilir. ( 2/1/2020 tarihinde yürürlükten kalkacak)

(7) Altıncı fıkrada belirtilen işlem hacmine ulaşan kargo operatörlerinin olup olmadığının kontrolü her yılın Ocak ayında yapılır ve işlem hacminin kriterleri geçtiği tespit edilen kargo operatörlerine birinci fıkra kapsamında tasnif işlemi yapılması sorumluluğu bildirilirken yatırım süreci için gerekli süre tespit edilerek Bakanlığa da bilgi verilir. ( 2/1/2020 tarihinde yürürlükten kalkacak)7/24 İletişim Hattı